Samo veleprodaja

Općenito

Uvjeti isporuke i plaćanja

1. Opće odredbe
1.1 Opći uvjeti prodaje i isporuke su sastavni dio svakog sklopljenog ugovora o kupoprodaji i s time sve povezane isporuke.
1.2 Odstupanja od ovih uvjeta prodaje i isporuke su pravovaljana samo ako su posebno odobrena i potvrđena u pisanom obliku od strane Förch d.o.o. ( u daljnjem tekstu Prodavatelja ).
1.3 Opći uvjeti prodaje i isporuke objavljeni su na web stranici prodavatelja ( www.foerch.hr ) te su javno dostupni kupcu.

2. Ponuda
2.1 Izrada ponude je besplatna i ni na koji način ne obvezuje Kupca.
2.2 Ponude prodavatelja vrijede do datuma naznačenog na ponudi, a ako nije naznačen datum, tada ponude vrijede 15 dana od datuma izdavanja.
2.3 Ponuda je obvezujuća za Prodavatelja samo ako Kupac prihvati ponudu unutar roka valjanosti ponude.
2.4 Ponuda obuhvaća naziv proizvoda, količine, cijene, uvjete plaćanja i ostale uvjete.

3. Narudžba
3.1 Narudžbe i izmjene narudžbi se vrše osobno, prodajnom predstavniku Prodavatelja, usmeno telefonom ili u pisanom obliku putem telefaksa ili elektroničkom poštom. Sadržaj usmeno dogovorenih narudžbi Prodavatelj evidentira i na zahtjev Kupca izdaje pisanu potvrdu narudžbe. Ukoliko Kupac u roku od 8 dana od primitka robe ne izjavi Prodavatelju prigovor u pismenom obliku, smatra se da je Prodavatelj u potpunosti postupio sukladno usmenoj narudžbi Kupca.
3.2 Svi tehnički dokumenti koji se koriste za izradu narudžbi ili dijelova narudžbi koji su predani Kupcu, ostaju u vlasništvu Prodavatelja. Isti se bez posebnog odobrenja Prodavatelja ne smiju koristiti za bilo koje druge svrhe osim za korištenje i održavanja isporučene robe te se ne smiju kopirati, umnožavati, prenositi ili na bilo koji način učiniti dostupnim neovlaštenim trećim osobama.
3.3 Sve specifikacije i informacije koje se odnose na težinu, dimenzije, cijenu, kapacitet, svojstva, tehničke i druge podatke navedene u katalozima, brošurama, okružnicama, oglasima, fotografijama, cjenicima i sl. su okvirne i služe samo kao vodič. Prodavatelj zadržava pravo promjene specifikacije u bilo koje doba bez obavijesti te su iste obvezujuće samo ako su izričito ugovorene.

4. Cijene i obračun
4.1 Cijene proizvoda i usluga navedene u dokumentima Prodavatelja su u kunama s posebno izraženim PDV-om.
4.2 Prodavatelj zadržava pravo promjene cijene proizvoda sukladno kretanjima cijena repromaterijala, promjena u tečaju EUR-a, ili zbog mogućih promjena u porezima i/ili pristojbama koji uzrokuju promjene troškova prodavatelja.

5. Plaćanje
5.1 Ukoliko nije drugačije dogovoreno, račun dospijeva na plaćanje u roku navedenom na računu.
5.2 U slučaju zakašnjenja s plaćanjem, Kupac duguje Prodavatelju i zakonske zatezne kamate koje teku od dospijeća svakog pojedinog računa pa do plaćanja.
5.3 Prodavatelj je ovlašten zatražiti od Kupca sredstva osiguranja plaćanja u cijelosti ili djelomično.
5.4 Preuzimanje mjenice, zadužnice ili drugih instrumenata osiguranja plaćanja ne smatra se plaćanjem.
5.5 Prodavatelj je ovlašten tražiti od Kupca plaćanje ugovorene cijene unaprijed u cijelosti ili djelomično.
5.6 Prodavatelj je također ovlašten u određenim okolnostima, a posebno ukoliko posumnja u kreditnu sposobnost kupca, otpremiti robu uz plaćanje pri dostavi robe (pouzećem).
5.7 Račun se smatra plaćenim tek kada iznos naznačen na računu bude na raspolaganju na transakcijskom računu Prodavatelja.
5.8 Trgovački putnik nije ovlašten primati plaćanja od strane Kupca.

6. Dostava
6.1 Prodavatelj će se pridržavati rokova dostave prema svrsi i mogućnostima.
6.2 Vrsta transporta je na slobodnom izboru Prodavatelja.
6.3 Mjesto dostave je ono navedeno na narudžbenici, a ukoliko podaci nisu navedeni, tada je mjesto dostave sjedište Kupca. Dostava se smatra izvršenom kada Kupac odnosno djelatnik Kupca svojim potpisom potvrdi primitak robe.
6.4 Ukoliko Kupac propusti preuzeti ili prihvatiti isporuku robe, Prodavatelj je ovlašten tražiti od Kupca naknadu štete koja je time prouzrokovana.
6.5 Kupac može preuzeti robu i u sjedištu Prodavatelja ili direktno od trgovačkog putnika. Kupac odnosno djelatnik Kupca potvrđuje primitak robe.
6.6 Cijena dostave može biti Kupcu obračunata u punom ili djelomičnom iznosu, o čemu će Kupac biti obaviješten prije sklapanja Ugovora. Cijena dostave izražena je zasebno.

7. Pridržavanje prava vlasništva
7.1 Prodavatelj zadržava pravo vlasništva nad isporučenom robom do potpune isplate svih obveza Kupca, uključujući i kamate, kao i eventualnu štetu naznačenu od strane Prodavatelja.
7.2 Prodavatelj je u tome slučaju ovlašten od Kupca zahtijevati vraćanje robe bez dodatnog roka plaćanja i bez raskida ugovora.
7.3 Ukoliko Prodavatelj zbog neplaćanja Kupca preuzme robu natrag, Kupac snosi troškove transporta u slučaju povrata ili daljnje prodaje robe.
7.4 Prodavatelju ostaje na izbor da li će u slučaju neplaćanja računa zahtijevati od Kupca vraćanje robe ili plaćanje računa.

8. Reklamacije i Jamstvo
8.1 Kupac ima pravo vratiti robu koja ne odgovara zahtjevima Kupca, a koja nije posebno proizvedena po zahtjevu Kupca i to nekorištenu i neoštećenu u originalnom neoštećenom pakiranju u roku od 8 dana od dana primitka robe i prema pisanom sporazumu stranaka.
8.2 Kupac je dužan provjeriti količinu i kvalitetu isporučene robe odmah po primitku robe te je o vidljivim nedostacima dužan pismeno obavijestiti Prodavatelja u roku od 8 dana od dana primitka robe.
8.3 Ukoliko su uvjeti plaćanja poštovani, roba je podložna jamstvu koje pokriva nedostatke u proizvodnji i materijalu, bez obzira je li nedostatak bio prisutan u vrijeme kupnje ili nije. Kupac je dužan o tome obavijestiti Prodavatelja bez odgađanja a najkasnije u roku od 8 dana od dana kada je nedostatak pronađen. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu po proteku 12 mjeseci od dana dostave robe.
8.4 Jamstveni uvjeti i rokovi za strojeve i uređaje su određeni jamstvenim listom.
8.5 Zamjenska isporuka reklamirane robe može uslijediti tek nakon nedvosmisleno ustanovljene greške od strane Prodavatelja ili ovlaštenog servisa od strane prodavatelja. U hitnim slučajevima će uslijediti zamjenska isporuka robe uz obračunavanje njezine vrijednosti, a odobrenje po reklamaciji će uslijediti tek po primitku potvrde od strane Prodavatelja ili ovlaštenog servisa od strane prodavatelja.
8.6 U slučaju da Prodavatelj nije u mogućnosti izvršiti zamjensku isporuku robe, Kupac ima pravo na sniženje cijene ili raskid ugovora.
8.7 Jamstvo ne vrijedi ukoliko je Kupac bez prethodne suglasnosti Prodavatelja dao robu na popravak trećoj osobi.
8.8 Sva jamstva koja su dana Kupcu vrijede i primjenjuju se samo u slučaju ispravnog korištenja proizvoda i samo za teritorije država određenih u dokumentaciji proizvoda, u suprotnom Kupac snosi sve proizašle rizike i odgovornosti.

9. Viša sila
9.1 Prodavatelj nije odgovoran za neispunjenje ili kašnjenje u ispunjenju ugovora zbog više sile tj. rata, pobune, građanskog ustanka, intervencije vlade ili javnih vlasti, požara, poplave, isključenja s rada, uvoznog ili izvoznog embarga ili bilo kojih sličnih razloga koji mogu odgoditi ili spriječiti proizvodnju i isporuku prodane robe.
9.2 Ukoliko je isporuka bez nedostataka i pravovremena isporuka privremeno spriječena zbog jednog ili više gore navedenih razloga, isporuka je odgođena za vrijeme koje odgovara trajanju smetnje uz dodatak razumnog vremena koje se u tim okolnostima smatra potrebnim za povrat u normalno stanje. Isporuka na dan odgođene isporuke smatra se pravovremenom u svakim slučaju.
9.3 Ukoliko se nemogućnost isporuke predviđa u trajanju od više od tri mjeseca, stranke su ovlaštene raskinuti ugovor.

10. Nadležnost i sporovi.
10.1 Na ovaj Ugovor se primjenjuje pravo Republike Hrvatske.
10.2 Za sve eventualne sporove nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.